2v2 Assy I U98+Văn Hưởng vs Công 9X+U97 | U98+Văn Hưởng vs 9X Công + U97 |