2v2 Random I U97 + Công 9x vs Xi Măng + Tễu | U97+Công 9X vs Xi Măng + Tễu |