2v2 Assy-Ya I Hoàng Mai Nhi+Cam Quýt vs Tiểu Thủy Ngư+Sáng CoLa | Hoàng Mai Nhi+Cam Quýt vs Tiểu Thủy Ngư+Sáng CoLa |