2v2 Assy-Ya I Hồng Anh + Truy Mệnh vs Sơ Luyến + Nhãn Tử | Hồng Anh + Truy Mệnh vs Sơ Luyến + Nhãn Tử |