2vs2 Assy | Chim Sẻ + Đại Vĩnh vs Sheng Long + Sang Cola | Chim Sẻ Đi Nắng + Dương Đại Vĩnh vs Sheng Long + Sang Cola |