2vs2 Random | Công + U97 vs Tý Xi Măng | 9X Công + U97 vs Tý+ Xi Măng |