CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIẢI ĐẤU
Chim sẻ + Gunny 0 - 3 Sơ Luyến + T Vu 14: 00 - 15/07/2019 Giao Hữu
HeHe 2 - 1 Chiến Tướng 09: 30 - 15/07/2019 Giao Hữu
U98+Văn Hưởng 2 - 1 U97+Công 9X 14: 00 - 12/07/2019 Giao Hữu
GameTV 3 - 1 Nghệ An 09: 00 - 12/07/2019
Mạnh Hào 3 - 0 Sang Club 09: 00 - 11/07/2019
Thái Bình 1 - 3 Sài Gòn 14: 00 - 10/07/2019 Giao Hữu
Chiến Tướng 3 - 0 Nhãn Tử 09: 00 - 10/07/2019 Giao Hữu
Mạnh Hào 2 - 3 Hưng Nhổn 14: 00 - 09/07/2019 Giao Hữu
BiBi + Thầu 1 - 2 Sơ Luyến + Lôi Lão Hổ 09: 30 - 09/07/2019 Giao Hữu
BiBi Club 2 - 1 Thái Bình 13: 30 - 08/07/2019 Giao Hữu
Hoàng Mai Nhi+Cam Quýt 1 - 2 Sơ Luyến + Lôi Lão Hổ 09: 00 - 08/07/2019 Giao Hữu
Hà Nội 1 - 3 Thái Bình 14: 30 - 06/07/2019 Giao Hữu
CSDN + No1 1 - 3 BiBi + HMN 13: 00 - 06/07/2019 Giao Hữu
U98 1 - 3 HeHe 09: 00 - 06/07/2019 Giao Hữu
BiBI + YuGi 2 - 1 Cam Quýt + Tiểu Tiểu Hiệp 09: 00 - 05/07/2019 Giao Hữu
U98 3 - 1 HeHe 10: 00 - 04/07/2019 Giao Hữu
Chim sẻ +B.P Nam 3 - 0 shenlong + chipboy 14: 00 - 03/07/2019
U98 1 - 3 Tiểu Tiểu Hiệp 14: 00 - 01/07/2019 Giao Hữu
BiBi + Thầu 3 - 0 Cam quýt + Tiểu Tiểu Hiệp 10: 00 - 01/07/2019
chim sẻ + văn hưởng 1 - 2 hồng anh + tú xuất 09: 00 - 01/07/2019 Giao Hữu
GameTV 3 - 2 Sài Gòn 14: 40 - 28/06/2019 Aoe Esport Day
Hà Nội 1 - 3 Sài Gòn 13: 00 - 28/06/2019 Aoe Esport Day
Hà Nam 3 - 2 BiBi Club 13: 00 - 28/06/2019 Aoe Esport Day
GameTV 2 - 3 Hà Nam 16: 00 - 27/06/2019 AOE Esport Day
Hà Nội 3 - 2 BiBi Club 16: 00 - 27/06/2019 AOE Esport Day
Chim Sẻ Đi Nắng + YuGi 2 - 2 BiBi + Nông Dân 13: 00 - 25/06/2019
HeHe 2 - 1 Tú Xuất 09: 00 - 25/06/2019
BiBi + Nhãn Tử 2 - 1 Đỗ Thánh + TTN 19: 00 - 24/06/2019
GameTV 1 4 - 0 BiBi Club 1 12: 00 - 22/06/2019 Thái Bình Mở Rộng
GameTV 1 3 - 2 Hà Nam 1 09: 30 - 22/06/2019 Thái Bình Mở Rộng
Chim Sẻ + U98 3 - 2 No1+Trương IS 14: 50 - 21/06/2019 Thái Bình Mở Rộng
Hồng Anh, Thứ Thứ, U97, Công 9X 2 - 1 HeHe, Sang Club, Tú Xuất, Hận Đời 13: 30 - 19/06/2019
U98+Văn Hưởng 1 - 2 9X Công + U97 09: 00 - 19/06/2019
BiBi+TuTj 2 - 2 Cam Quýt+Tiểu Lâm 10: 00 - 18/06/2019
Thái Bình 1 4 - 1 Hà Nam 1 18: 00 - 16/06/2019 Cúp Bé Yêu I 4v4 Chung Kết
GameTV 1 3 - 4 Hà Nam 1 14: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4 Bán Kết
Cam Quýt 3 - 5 SangClub 11: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - Chung Kết Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 4 SangClub 09: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - Bán Kết Solo Random
HeHe 4 - 1 VaneLove 12: 00 - 14/06/2019
CSDN + NO 1 2 - 2 ShenLong + ChipBoy 13: 30 - 13/06/2019
Chim Sẻ + U98 0 - 3 ShenLong + ChipBoy 20: 00 - 12/06/2019
GTV 1 - 2 Hà Nam 13: 30 - 12/06/2019
CSDN + BPN 3 - 0 Nông Dân + Quýt 09: 30 - 12/06/2019
CSDN+Văn Nhất 1 - 3 BiBi + TiTi 19: 00 - 11/06/2019
Chim Sẻ+ChipBoy 1 - 4 BiBi+Hồng Anh 13: 00 - 11/06/2019
U98+HeHe 1 - 2 Gunny+Tú Xuất 09: 00 - 11/06/2019
Chim Sẻ Đi Nắng + Nhãn Tử 3 - 0 BiBi + Thầu 20: 00 - 10/06/2019
U97+Công 9X 2 - 3 Xi Măng + Tễu 13: 30 - 10/06/2019
GameTV 1 4 - 2 Sài Gòn 19: 00 - 09/06/2019 4v4 I Tứ Kết Cúp Bé Yêu
GameTV 1 3 - 2 Nghệ An 17: 00 - 09/06/2019 4v4 I Cúp Bé Yêu
Chim sẻ + Gunny 0 - 3 Sơ Luyến + T Vu 14: 00 - 15/07/2019 Giao Hữu
HeHe 2 - 1 Chiến Tướng 09: 30 - 15/07/2019 Giao Hữu
U98+Văn Hưởng 2 - 1 U97+Công 9X 14: 00 - 12/07/2019 Giao Hữu
GameTV 3 - 1 Nghệ An 09: 00 - 12/07/2019
Mạnh Hào 3 - 0 Sang Club 09: 00 - 11/07/2019
Thái Bình 1 - 3 Sài Gòn 14: 00 - 10/07/2019 Giao Hữu
Chiến Tướng 3 - 0 Nhãn Tử 09: 00 - 10/07/2019 Giao Hữu
Mạnh Hào 2 - 3 Hưng Nhổn 14: 00 - 09/07/2019 Giao Hữu
BiBi + Thầu 1 - 2 Sơ Luyến + Lôi Lão Hổ 09: 30 - 09/07/2019 Giao Hữu
BiBi Club 2 - 1 Thái Bình 13: 30 - 08/07/2019 Giao Hữu
Hoàng Mai Nhi+Cam Quýt 1 - 2 Sơ Luyến + Lôi Lão Hổ 09: 00 - 08/07/2019 Giao Hữu
Hà Nội 1 - 3 Thái Bình 14: 30 - 06/07/2019 Giao Hữu
CSDN + No1 1 - 3 BiBi + HMN 13: 00 - 06/07/2019 Giao Hữu
U98 1 - 3 HeHe 09: 00 - 06/07/2019 Giao Hữu
U98 3 - 1 HeHe 10: 00 - 04/07/2019 Giao Hữu
Chim sẻ +B.P Nam 3 - 0 shenlong + chipboy 14: 00 - 03/07/2019
U98 1 - 3 Tiểu Tiểu Hiệp 14: 00 - 01/07/2019 Giao Hữu
BiBi + Thầu 3 - 0 Cam quýt + Tiểu Tiểu Hiệp 10: 00 - 01/07/2019
chim sẻ + văn hưởng 1 - 2 hồng anh + tú xuất 09: 00 - 01/07/2019 Giao Hữu
Chim Sẻ Đi Nắng + YuGi 2 - 2 BiBi + Nông Dân 13: 00 - 25/06/2019
HeHe 2 - 1 Tú Xuất 09: 00 - 25/06/2019
BiBi + Nhãn Tử 2 - 1 Đỗ Thánh + TTN 19: 00 - 24/06/2019
Hồng Anh, Thứ Thứ, U97, Công 9X 2 - 1 HeHe, Sang Club, Tú Xuất, Hận Đời 13: 30 - 19/06/2019
U98+Văn Hưởng 1 - 2 9X Công + U97 09: 00 - 19/06/2019
BiBi+TuTj 2 - 2 Cam Quýt+Tiểu Lâm 10: 00 - 18/06/2019
Cam Quýt 3 - 5 SangClub 11: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - Chung Kết Solo Random
HeHe 4 - 1 VaneLove 12: 00 - 14/06/2019
CSDN + NO 1 2 - 2 ShenLong + ChipBoy 13: 30 - 13/06/2019
Chim Sẻ + U98 0 - 3 ShenLong + ChipBoy 20: 00 - 12/06/2019
GTV 1 - 2 Hà Nam 13: 30 - 12/06/2019
CSDN + BPN 3 - 0 Nông Dân + Quýt 09: 30 - 12/06/2019
CSDN+Văn Nhất 1 - 3 BiBi + TiTi 19: 00 - 11/06/2019
Chim Sẻ+ChipBoy 1 - 4 BiBi+Hồng Anh 13: 00 - 11/06/2019
U98+HeHe 1 - 2 Gunny+Tú Xuất 09: 00 - 11/06/2019
Chim Sẻ Đi Nắng + Nhãn Tử 3 - 0 BiBi + Thầu 20: 00 - 10/06/2019
U97+Công 9X 2 - 3 Xi Măng + Tễu 13: 30 - 10/06/2019
Việt Nam 1 - 1 Thái Lan 19: 45 - 05/06/2019
ChipBoy 2 - 3 HeHe 10: 00 - 05/06/2019
Chim Sẻ + 9X Công 3 - 1 Gunny + No1 13: 30 - 04/06/2019
Chim Sẻ Đi Nắng + Dương Đại Vĩnh 0 - 3 Sheng Long + Sang Cola 20: 00 - 03/06/2019
Hà Nội 2 - 1 GTV 13: 00 - 03/06/2019
9X Công + U97 2 - 2 Tý+ Xi Măng 09: 30 - 31/05/2019
VaneLove+Tiễn Như Vũ 3 - 0 Nhãn Tử+Nông Dân 09: 30 - 30/05/2019
BiBi 1 - 1 Sơ Luyến 09: 00 - 30/05/2019
Hà Nam 2 - 3 Sài Gòn 13: 00 - 29/05/2019
HeHe 3 - 2 ChipBoy 12: 00 - 29/05/2019
U98 + Thành Lac 0 - 3 9X Công + U97 09: 00 - 29/05/2019
Chim Sẻ + Hoàng Mai Nhi 3 - 2 Van Love + Bi Bi 19: 30 - 28/05/2019
GTV 2 - 0 BiBi Club 13: 30 - 28/05/2019
Văn Hưởng 3 - 0 Đế 09: 00 - 28/05/2019
BiBI + YuGi 2 - 1 Cam Quýt + Tiểu Tiểu Hiệp 09: 00 - 05/07/2019 Giao Hữu
GameTV 3 - 2 Sài Gòn 14: 40 - 28/06/2019 Aoe Esport Day
Hà Nội 1 - 3 Sài Gòn 13: 00 - 28/06/2019 Aoe Esport Day
Hà Nam 3 - 2 BiBi Club 13: 00 - 28/06/2019 Aoe Esport Day
GameTV 2 - 3 Hà Nam 16: 00 - 27/06/2019 AOE Esport Day
Hà Nội 3 - 2 BiBi Club 16: 00 - 27/06/2019 AOE Esport Day
GameTV 1 4 - 0 BiBi Club 1 12: 00 - 22/06/2019 Thái Bình Mở Rộng
GameTV 1 3 - 2 Hà Nam 1 09: 30 - 22/06/2019 Thái Bình Mở Rộng
Chim Sẻ + U98 3 - 2 No1+Trương IS 14: 50 - 21/06/2019 Thái Bình Mở Rộng
Thái Bình 1 4 - 1 Hà Nam 1 18: 00 - 16/06/2019 Cúp Bé Yêu I 4v4 Chung Kết
GameTV 1 3 - 4 Hà Nam 1 14: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4 Bán Kết
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 4 SangClub 09: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - Bán Kết Solo Random
GameTV 1 4 - 2 Sài Gòn 19: 00 - 09/06/2019 4v4 I Tứ Kết Cúp Bé Yêu
GameTV 1 3 - 2 Nghệ An 17: 00 - 09/06/2019 4v4 I Cúp Bé Yêu
GameTV 1 3 - 0 Team Anh Em 16: 20 - 09/06/2019 4v4 I Cúp Bé Yêu
GameTV 1 3 - 1 Hà Nam 2 15: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
BiBi Club 1 2 - 3 Hà Nội 1 13: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
Hà Nam 1 3 - 1 6699 10: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
Hà Nam 1 1 - 3 Skyred 09: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
Hoàng Mai Nhi+Cam Quýt 3 - 0 Tiểu Thủy Ngư+Sáng CoLa 16: 00 - 08/06/2019 Cup Bé Yêu - 2v2 Assy - Ya
Hồng Anh + Truy Mệnh 3 - 0 Sơ Luyến + Nhãn Tử 11: 10 - 08/06/2019 Cup Bé Yêu - 2v2 Assy - Ya
Chim Sẻ + U98 2 - 3 ShenLong + ChipBoy 09: 00 - 08/06/2019 Cup Bé Yêu - 2v2 Assy - Ya
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 1 Tùng Anh 17: 20 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 0 Anh Huy 16: 40 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 2 U98 15: 30 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Hồng Anh 3 - 0 Xuân Thứ 13: 15 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 2 VaneLove 11: 20 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 1 Sơ Luyến 09: 00 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random

Bảng xếp hạng

STT Tên Xu
1 MinMin 156.800.800
2 longvan 104.662.000
3 cucaixao124 82.734.400
4 kien14311 43.525.600
5 olala19 30.240.000
6 nobita4 28.216.000
7 0444444444 26.999.200
8 flyinthesky 26.720.000
9 0333333333 24.360.000
10 concung20 23.952.000
11 hellobaby7 23.636.000
12 0777777777 23.320.000
13 concung16 21.360.000
14 concung19 21.128.000
15 concung17 20.616.000
16 Dichbn 19.800.000
17 4444444444 19.680.000
18 concung18 19.480.000
19 0222222222 19.001.600
20 qqqqqqqqqq 17.880.000
21 Minion 17.720.000
22 nobita1 17.648.000
23 Aiyeuanh9 17.600.000
24 vuongtrieu1122 17.402.400
25 eeeeeeeeee 17.360.800
26 Pvh111 15.800.000
27 Aiyeuanh2 15.632.000
28 5555555555 15.440.000
29 aiyeuanh8 14.464.000
30 anhthubk 13.840.000
31 spider 13.800.000
32 Aiyeuanh6 13.448.000
33 thunguyen 13.400.000
34 1111111111 13.122.400
35 0111111111 13.121.600
36 cucaixao126 12.640.920
37 aiyeuanh10 12.504.000
38 nobita6 12.464.000
39 1234567890 12.431.800
40 cucaixao127 12.081.860
41 huan0212 11.960.000
42 raizo1992 11.960.000
43 Pvh3333 11.880.800
44 tiennguyen0508 11.840.000
45 Phamvanhuy123456 11.840.000
46 Pvh1111 11.840.000
47 iiiiiiiiii 11.800.000
48 leophusl 11.522.220
49 hellobaby5 11.483.200
50 hellobaby6 11.444.000
51 nobita3 11.032.000
52 gunki18 10.900.000
53 hung911 10.580.000
54 ntoan199 10.000.000
55 VN_QN 10.000.000
56 Chuanhky1989 10.000.000
57 VuManhHa90 10.000.000
58 08121989 10.000.000
59 tranthang1990yb 10.000.000
60 tuantakke 10.000.000
61 minhsaotay 10.000.000
62 ngudochn97 10.000.000
63 hamvui 10.000.000
64 decheqn2019 10.000.000
65 hamchoi 10.000.000
66 cmnhok01 10.000.000
67 mkdviruss 10.000.000
68 hamhoc 10.000.000
69 longpham198288 10.000.000
70 battimcongailamtubinh 10.000.000
71 hamgai 10.000.000
72 BeLinhAn 10.000.000
73 quickde 10.000.000
74 VuiGame 10.000.000
75 Hson1991 10.000.000
76 kanny1991 10.000.000
77 manhhee 10.000.000
78 changkhozero 10.000.000
79 linhdo1 10.000.000
80 tuandola1509 10.000.000
81 linhdo2 10.000.000
82 khanhduyhn91 10.000.000
83 shinnn 10.000.000
84 gialinh 10.000.000
85 shinn1 10.000.000
86 BTSHoaMinzy 10.000.000
87 linhdo3 10.000.000
88 cutext123zx 10.000.000
89 sangsang 10.000.000
90 manhhung2110 10.000.000
91 shinn2 10.000.000
92 Cuong02 10.000.000
93 zigkzagk 10.000.000
94 tranngocgiahan 10.000.000
95 linhdo4 10.000.000
96 Yeuem1 10.000.000
97 doideodep 10.000.000
98 thientruonge 10.000.000
99 luongvanthuan 10.000.000
100 Sonnt01 10.000.000